Logo der DFG-VK Initiative Bundeswehr abschaffen
Aktuelles    Aktionen    Pressemitteilungen   
 

Gelaufene Aktionen


- Für ein Europa ohne Armee(n) Friedensfahrradtour für eine militärfreie GrenzregionFür ein Europa ohne Armee(n) Friedensfahrradtour für eine militärfreie Grenzregion -

For et Europa uden våben Cykeltur for et militærfrit område
i grænseregionen
 
For et Europa uden våben
Cykeltur for et militærfrit område i grænseregionen. -  pinsen 2001
Nogle få kaserner i grænseregionen, f.eks. i Tønder og Leck, skal lukkes i følge den tyske minister Scharpings Bundeswehrreform og den danske regerings forsvars-forlig. Nord og syd for grænsen protesterer nogle gam-meldags militarister, der vil kæmpe for at beholde deres kaserne i byen.
Fredsfolk har ingen grund til at juble, for kaserneluk-ningerne er ikke det første skridt til en almen og fuld-stændig omfattende nedrustning, som vi gerne vil have.
Regeringens formål er at gøre militæret mere rationelt og effektivt med henblik på at føre krig i hele verden. Gammeldags ineffektive militære enheder og kaserner synes overflødigt for disse formål og koster bare penge, som regeringen hellere vil spare ved kasernelukninger. Pengene skal bruges til at købe nye våben, så det Eu-ropæiske Fælleskab kan udvikle sig til en stærk militær alliance. Oveni er den danske regering direkte indblan-det i George Bushs stjernekrigsprojekt NMD, fordi de har stillet den grønlandske by Thule til rådighed for det amerikanske militær, som vil benytte basen til deres missilforsvar.
Fredscykeltur
Medlemmer af Deutsche Friedensgesellschaft - Verei-nigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Ungdoms-klubben COURAGE og VVN - Bund der Antifaschi-sten i Tyskland, Samlede Venstre samt Enhedslisten og Aldrig Mere Krig i Danmark vil benytte pinsedagene til at demonstrere for yderlige omfattende kaserneluknin-ger og for en helt militærfri grænseregion.
Pengene, som militæret sparer, må ikke benyttes til oprustning, men bør i stedet bruges til regionens civile udvikling. Militæret skal forsvinde, men pengene skal forblive i regionen.
Demonstrationen er en fredscykeltur. Vi begynder pin-selørdag den 2. juni 2001 i Tønder, vi møder kl. 11.00 på Torvet, og cykler over Sæd grænse til Leck og Ladelund i Nordfriesland. Pinsesøndag den 3. juni 2001 fortsætter vi til Flensburg og pinsemandag den 4. juni 2001 ender turen i Sønderborg.
Vi cykler uanset vejret. To overnatninger og forplejning organiseres mod betaling af 200 dkr. (dog en ar-bejdsløs, elev eller student: 100 dkr). Derfor bedes deltagerne tilmelde sig, helst inden den 15. maj 2001 hos:
Ralf Cüppers, Sottrupskov 29, 6400 Sønderborg
E-mail: flensburg@bundeswehrabschaffen.de,
Telefon og fax: 7446 7494: (Ralf og Siglinde)
På hjemmesiderne
www.bundeswehrabschaffen.de og www.fred.dk vil informationerne om cykelturen blive opdateret løbende, og de tilmeldte vil få alle nyheder om turen via e-mail eller almindelig post.

Herzlichen Glückwunsch zum Amt des Verteidigungs-ministers. Zukünftig sollten Sie sich auf nur eine wichtige militärische Frage konzentrieren: Wie werden wir den ganzen Scheiß wieder los!?

Für ein Europa ohne Armee(n).
Friedensfahrradtour für eine militärfreie Grenzregion -
Minister Scharpings Bundeswehrreform und auch die Militärplanung der dänischen Regierung führt zu ein-zelnen Kasernenschließungen in der Grenzregion. Die Militaristen diesseits und jenseits der Grenze protestie-ren und gehen auf die Straße, um für den Erhalt ihrer Kaserne zu kämpfen. Nun müssen wir darauf hinwei-sen, daß die Kasernenschließungen kaum als Schritte zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung gedacht sind, vielmehr eine Rationalisierungsmaßnahme mit Hinblick auf effektivere Kriegseinsätze. Da werden uneffektive, veraltete Einheiten nicht gebraucht. Das eingesparte Geld soll für die Anschaffung neuer Waf-fensysteme verwendet werden. Damit wird die Milita-risierung der Europäischen Gemeinschaft organisiert. Die dänische Regierung ist durch den US-amerikani-schen Stützpunkt Thule in Nordwestgrönland auch in George Bushs „Sternenkriegsprojekt" direkt involviert.
Friedensfahrradtour
Mitglieder der Deutschen Friedensgesellschaft - Verei-nigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), des Ju-gendclub COURAGE und der VVN - Bund der Antifa-schisten (in Deutschland), sowie der Samlede Venstre, der Enhedsliste und Aldrig Mere Krig (in Dänemark) wollen die Pfingsttage dazu nutzen, für weitere Kaser-nenschließungen und eine völlig militärfreie Grenzre-gion zu demonstrieren. Die freiwerdenden Mittel sollen in der Region für zivil nützliche Projekte investiert werden.
Die Fahrradtour startet am Pfingstsamstag, den 2. Juni um in Tønder (Treffpunkt 11.00 Uhr am Torvet) und führt über Sæd nach Leck (Kasernen, die als Standorte aufgegeben werden sollen) und Ladelund in Nordfries-land. (KZ-Gedenkstätte wo eine Führung und Veran-staltung mit den Aktiven der Gedenkstätte stattfindet). Am Pfingstsonntag, den 3. Juni wird dann über die Gedenkstätte in Frøslev die Fahrradtour Flensburg erreichen. Am Pfingstmontag, den 4. Juni führt die Tour von Flensburg nach Sønderborg und endet hier vor der Kaserne. Für Übernachtung und Verpflegung zahlen Personen mit eigenem Einkommen DM 50, für Schüler, Studenten, Zivildienstleistende und Arbeitslose DM 25. Ein funktionstüchtiges Fahrrad, Schlafsack, Isomatte, Eßgeschirr, Trinkflaschen mit Getränken muß jeder für sich mitbringen.

Anmeldungen zur Fahrradtour bitte bis zum 15.5.2001 bei:
DFG-VK Flensburg, Postfach 1426, 24904 Flensburg
) und Fax 0045 74467494 (Siglinde und Ralf)
Email: flensburg@bundeswehrabschaffen.de
Der aktuelle Stand der Vorbereitung wird auf der http://www.bundeswehrabschaffen.de veröffentlicht. Angemeldete Teilnehmer erhalten alle notwendigen Informationen auch per Post.

Konversion - et eksempel: Leck kursted i stedet for militærsted.
Leck er en dejlig, lille by, omgivet af marker og skove. Klimaet er ikke så hårdt og direkte som på Vestkysten. Det lader til at være et lovende sted at tilbringe sine ferier. Men rolige ferier i Leck forstyrres: Militærfly støjer og forurener så det er forståeligt at turister bliver væk.
Leck har ved at satse på militæret ødelagt byens udvi-kling. Hvis militæret i Leck nedlægges, vil det være god chance for at udvikle byen civilt. Der findes ingen støjende eller forurenende virksomheder, så Leck kan reklamere med et sundt og rent miljø. Turister vil gerne komme, og kan lægge langt flere penge i hoteller, værtshuse og butikker end værnepligtige. Hvis pengene investeres i et kursted, i stedet for militærsted, kan Leck blive en blomstrende by.
Nyt våbenkapløb.
USA vil gennemføre et nyt militærprojekt kaldet NMD - National Missile Defence. Et våbensystem til at ned-skyde atommissiler med retning mod USA. ABM-trak-taen fra 1972 forbyder udviklingen af sådanne sy-stemer, men endnu engang er den amerikanske regering parat til at tilsidesætte internationale aftaler, for at for-følge egne snæversynede, egoistiske interesser. Det hævdes at missilforsvaret er til beskyttelse mod de af USA udnævnte "Slyngelstater", som Nordkorea eller Irak, men tanken om at disse internationalt isolerede stater skulle kunne true verdens rigeste land og mest veludviklede militærapparat er absurd. De såkaldte slyngelstater besidder end ikke så langtrækkende missiler. USA's førende sikkerhedseksperter har udtalt, at den største trussel mod USA er terrorangreb, de kan ikke forhindres af et missilforsvar. NMD skal sikre USA's absolutte verdensherredømme gennem total militær overlegenhed. Men også her tager de fejl, NMD kan nedskyde enkelte missiler, aldrig et massivt angreb. I såfald skulle der være radaranlæg og missilramper i hver kvadratmeter af landet. Dette faktum tvinger de lande som NMD egentlig er rettet mod, nemlig Kina, Rusland og andre atommagter der ikke ubetinget adly-der USA, til at opruste og udvikle flere atomvåben, for ikke at ligge forsvarsløse hen for et amerikansk atomangreb. Atomvåben strider imod Geneve-konven-tionen, de er våben mod civilbefolkningen i storbyerne, Hitlers KZ-lejre fra luften. Det er imod hele menneske-hedens interesser at disse våben eksisterer. I NMD-missilforsvaret spiller Danmark en enormt vigtig rolle. NMD er baseret på radarstationer i bl.a. England og Grønland. Englænderne har givet efter for det ameri-kanske pres, mens den socialdemokratiske regering har indtaget en vent-og-se-holdning. De borgerlige partier har meldt ud, at de vil lade USA benytte Thulebasen som et led i denne vanvittige oprustning. Endnu engang er det folket der står med ansvaret i hånden. Krig und-gås ikke gennem gigantiske våbenarsenaler der kan splitte kloden ad. Krig undgås ved nedskæringer og afrustning. Jo færre våben desto mindre krig! Når poli-tikerne ikke vil handle fornuftigt, må vi presse dem til det gennem folkelig debat. Vi skal vise, at vi der ønsker fred er de mange, og bruge de demokratiske spilleregler vi har. Atomvåben kender ingen grænser, atomkrig er ikke en affære mellem to lande, men påvirker hele ver-den. Vi skal tænke globalt og handle lokalt. Defor ar-rangerer vi en cykeltur i pinsen 2001, for at markere vores holdninger om fred og nedrustning. Vi vil skabe dialog og debat i hele grænseregionen. Gennem aktiv handling for fred, kan vi presse vore egne politikere, folk som Nyrup og Schröder, Fischer og Lykketoft til at fortælle Bush-administrationen, at dens projekt ikke alene er et brud med internationale aftaler, men en trussel mod verdensfreden! Vi hævder at mennesket er det mest udviklede væsen i verden, at vi står på civili-sationens højeste punkt. Lad det komme an på en prøve: Skrot atomvåbnene og militæret, glem alt om unødvendige missilsystemer. Mennesket er endnu den største trussel mod dets egen eksistens. Brug milliar-derne på mad til de sultende, husly til hjemløse, hjælp til dem der lider nød. De har i sandhed brug for dol-larsmilliarderne, og ikke den amerikanske våbenindu-stri!
 
Im Museum: Homo militaris imbecilus (ausgestorben)

Neuer Rüstungswettlauf
Die USA wollen ein neues Rüstungsprojekt beschaffen, genannt NMD - Nationale Raketenabwehr, ein Waffen-system, um feindliche Atomraketen im Anflug auf die USA abzuschießen. Der ABM-Vertrag von 1972 ver-bietet solche Systeme, aber die amerikanische Regie-rung ist ein weiteres Mal bereit, sich über Internationale Verträge hinwegzusetzen und kurzsichtig ihre egoisti-schen Interessen zu verfolgen. Es wird behauptet, daß diese Raketenabwehr ein Schutz ist gegen die von den USA so genannten Schurkenstaaten, wie Nordkorea oder Irak. Aber der Gedanke, daß diese international isolierten Staaten das reichste Land der Welt mit dem am weitesten entwickelten Militärsystem bedrohen könnten, ist absurd. Die sogenannten Schurkenstaaten besitzen gar keine Raketen mit so großer Reichweite.
Die führenden Sicherheitsexperten der USA sind der Meinung, daß die größte Bedrohung für die USA ein Terrorangriff ist und der kann nicht durch die Raketen-abwehr verhindert werden. NMD soll die absolute Weltherrschaft der USA durch völlige militärische Überlegenheit sichern. Aber auch das ist ein Irrtum: NMD kann zwar einzelne Raketen abschießen, aber nicht einen massiven Angriff. Dafür bräuchte man Ra-daranlagen und Raketenabschußrampen in jedem Qua-dratmeter des Landes. Diese Tatsache zwingt die Län-der gegen die NMD eigentlich gerichtet sind, nämlich China und Rußland und andere Atommächte, die der USA keine unbedingte Gefolgschaft leisten, dazu, auf-zurüsten und mehr Atomwaffen zu entwickeln, wenn sie nicht einem amerikanischen Atomangriff schutzlos ausgeliefert sein wollen.
Die Atomwaffen verstoßen gegen die Genfer Konven-tion. sie sind Waffen gegen die Zivilbevölkerung in den Großstädten, sozusagen Hitlers Vernichtungslager aus der Luft. Es widerspricht den Interessen der gesamten Menschheit, daß solche Waffen überhaupt existieren.
In den NMD-Raketenabwehr spielt Dänemark eine besonders wichtige Rolle. NMD basiert auf Radarsta-tionen, unter anderem in England und Grönland. Die englische Regierung hat dem amerikanischen Druck bereits nachgegeben, während die dänische sozialde-mokratische Regierungspartei eine abwartende Haltung einnimmt. Die bürgerlichen Parteien haben bereits angekündigt, sie würden es zulassen, daß die USA die Militärbasis Thule für ihre wahnsinnige Aufrüstung benutzen kann. Die Menschen haben es in ihrer Hand: Krieg kann man nicht durch gigantische Waffenarsenale verhindern, die die Erde zerstören können. Kriege ver-hindert man durch allgemeine und vollständige Abrü-stung. Je weniger Waffen, desto weniger Kriege.
Wenn die Politiker nicht vernünftig handeln wollen, müssen wir sie durch eine breite Debatte dazu zwingen. Wir müssen zeigen, daß wir viele sind, die den Frieden wollen, und dazu brauchen wir die demokratischen Spielregeln, die wir haben. Atomwaffen kennen keine Grenzen. Atomkrieg ist keine Affäre zwischen zwei Ländern, sondern hat Folgen für die ganze Welt. Wir wollen global denken und lokal handeln. Deshalb ar-rangieren wir eine Fahrradtour, Pfingsten 2001, um unsere Haltung für Frieden und Abrüstung deutlich zu machen. Wir wollen einen Dialog und eine Debatte in der gesamten Grenzregion schaffen. Durch aktives Handeln für den Frieden können wir unsere Politiker unter Druck setzen, Leute wie Nyrup und Schröder, Fischer und Lykketoft, daß sie der Bush-Administration klar machen, daß ihr Projekt nicht nur ein Bruch inter-nationaler Abkommen ist, sondern eine Bedrohung des Weltfriedens. Wir meinen, daß der Mensch das am meisten entwickelte Wesen auf der Welt ist am höch-sten Punkt der Zivilisation. Laßt es auf einen Versuch ankommen. Verschrottet die Atomwaffen und alles Militär! Raketensysteme sind nicht notwendig. Noch ist der Mensch die größte Bedrohung für seine eigene Existenz. Verwendet die Milliarden dafür, die Hun-gernden zu ernähren, die Obdachlosen in Häusern un-terzubringen und den Notleidenden zu helfen. Dafür braucht man wirklich die Dollarmilliarden und nicht für die amerikanische Waffenindustrie.
Abrüstung schafft Arbeitsplätze
Waffensysteme werden ausschließlich aus Steuermitteln finanziert. Wenn der Staat Geld im sozialen oder Dienstleistungsbereich ausgibt, so sind dies zu über 90% Löhne und Gehälter und nur die restlichen 10% werden für die Arbeitsmittel der Arbeitskräfte verwen-det. Wenn der Staat einen Rüstungsbeschaffungsauftrag erteilt, so beträgt der Anteil der Löhne und Gehälter nur weniger als die Hälfte der Gesamtkosten. Bei der Her-stellung des Kampfflugzeugs Eurofighter liegt der An-teil an Löhnen und Gehälter nur bei 20 bis 30% der Kosten, denn der Aufwand für z.B. Rohstoffe und Energie ist der teuerste Anteil. Dazu kommt noch der Unternehmerprofit, der ebenfalls nicht beschäfti-gungswirksam ist. Damit zwei Luftwaffenoffiziere als Eurofighter-Piloten arbeiten können, benötigen sie als Arbeitsmittel ein Kampfflugzeug das über 100 Mio. DM kostet. Die Kosten für das Kerosin übersteigen die beiden Gehälter um ein Vielfaches. Würde der Staat statt der Luftwaffenoffiziere Sozialarbeiter, Lehrer, Polizisten oder Verwaltungsbeamten beschäftigen, wären die Beschäftigungswirkung vielfach höher. Durch die Beschäftigung in der Rüstungsindustrie ent-steht volkswirtschaftlicher Schaden, weil ein Arbeits-platz von Rüstungsarbeitern durch den hohen Anteil an Energie- und Rohstoffkosten zu teuer ist. Die Konkur-renz um knapper werdende Rohstoffe kann sich zu einer gefährlichen Kriegsursache entwickeln. Es ent-steht weiterer Schaden durch die Naturzerstörung als Folge des hohen Rohstoff- und Energieverbrauchs in der Rüstungsindustrie. Abrüstung ist ein wesentlicher Schritt zu einer sozial- und umweltverträglichen Wirt-schaftsweise, zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit.
Rüstungskonversion
zum Beispiel: Leck
Kurort statt Standort
Leck ist eine hübsche kleine Stadt, umgeben von Äckern und Wäldern. Das Reizklima ist nicht so stark wie direkt an der Nordseeküste. Ein schöner Ort, um seine Ferien zu verbringen. Aber die Urlaubsruhe in Leck wird gestört: Militärflugzeuge verschmutzen und lärmen. So ist es verständlich, daß die Touristen weg-bleiben. Indem Leck auf Militär setzte, hat es die Ent-wicklung selbst verhindert. Wenn jedoch das Militär aus Leck abzieht gibt es gute zivile Entwicklungsmög-lichkeiten. Dann gibt es keine verschmutzenden und lärmenden Betriebe mehr, so kann Leck mit reiner Luft und gesunder Umwelt werben. Die Touristen kommen dann gerne und die werden auch mehr Geld mitbringen und in Hotels, Gaststätten und Geschäften ausgeben, als wehrpflichtige Soldaten. Wenn das Geld für einen Kur-betrieb ausgegeben wird, anstelle für einen Militär-standort, dann wird Leck eine gesunde Stadt.
 
Bei der Arbeitsvermittlung: „Ja, was sollen wir finden, worauf wir Dich umschulen können?"

Druckansicht
Aktuelles    Aktionen    Pressemitteilungen   
 
Logo der DFG-VK Initiative Bundeswehr abschaffen
Zuletzt geändert: 09.07.2006